Trang chủ > Thiết bị > Chai chứa khí bằng thép
Chai chứa khí bằng thép

 

 

Chai 15 lít

Chai 40 lít

Chai 48 lít

V= 15l
WP= 150 kg/Cm3
TP = 250 kg/Cm3

V= 40l
WP= 150 kg/Cm3
TP = 250 kg/Cm3

V= 48l
WP= 150 kg/Cm3
TP = 250 kg/Cm3