Trang chủ > Sản phẩm > Khí Hydro
Khí Hydro

Khí Nén Hydro

Hàm lượng : ≥  99,995%

Khí Nén Hydro

Hàm lượng : ≥ 99,999%

Cung cấp khí công nghiệp cho Không gian vũ trụ  máy bay.

Cung cấp khí công nghiệp cho Ô tô & Giao thông vận tải.

Cung cấp khí công nghiệp cho Ngành Năng Lượng.

Cung cấp khí công nghiệp cho Ngành Tinh Chỉnh.

Cung cấp khí công nghiệp cho Máy hàn vá sản xuất Kim loại.